กิจกรรม 55 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

03

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 สำนักวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกและคณะทำงานจากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (กิจกรรม อย.น้อย) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหัวริน ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับความอันตรายของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหาร ได้แก่ สารบอแรกซ์ สารกันรา สารฟอกขาว และสารฟอร์มาลีน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยของสารเคมีที่ปนเปื้อนในอาหารที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องเจลล้างมือแอลกอฮอล์และสาธิตขั้นตอนการทำเพื่อป้องกันโรคโควิด19 ในโรงเรียน

03 04 07 09 10

………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 763 Views