กิจกรรมวิชาการ.

LINE_ALBUM_รูป PR แม่แจ่ม_221213_6

โครงการวิจัย “การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศ ในประชากรภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2565 สนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส หน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รวม 5 ตำบล ประกอบด้วย ต.บ้านทับ ต.กองแขก ต.แม่นาจร ต.แม่ศึก และต.ช่างเคิ่ง เพื่อประเมินผลกระทบทางสุขภาพ การรับรู้และการป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศจากอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มแกนนำ อสม. ในพื้นที่ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการสอบถามความรู้เกี่ยวกับหมอกควันการติดตามค่ามลพิษทางอากาศ การตระหนักรู้ และการป้องกันตัวเองและคนในชุมชนจากการสัมผัสมลพิษทางอากาศ และเผยแพร่ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป

LINE_ALBUM_รูป PR แม่แจ่ม_221213_6 LINE_ALBUM_รูป PR แม่แจ่ม_221213_1 LINE_ALBUM_รูป PR แม่แจ่ม_221213_8 LINE_ALBUM_รูป PR แม่แจ่ม_221213_10

……………………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 470 Views