กิจกรรมวิชาการ.

DSC07930

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ประจำปี 2565 โดยประกอบด้วยการบรรยายการนำองค์กร โดย ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ และเชิญ วิทยากรจากภายนอก โดย อ.ณัฏฐ์ธนัน แดงเสริมศิริ “เปิดมุมมอง เปลี่ยนวิธีคิด ชีวิตสร้างสรรค์” ทั้งนี้เพื่อค้นหาภูเขาน้ำแข็งภายในจิตใจของตนเอง เพื่อพัฒนาศักยภาพ การนำเสนอการจัดการความรู้ใน รูปแบบ KM and Innovation แลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ ความชำนาญที่ได้จากการปฏิบัติจริงให้ผู้ปฏิบัติงานในสายอื่น ๆ  ของสถาบันฯ ได้รับทราบ ประกอบด้วยการจัดการความรู้ของแต่ละหน่วยงานดังนี้

  1. Digital Transformation ด้วย CMU-E-Document สำนักงานสถาบันฯ โดยคุณกนกวลี บุญธรรม
  2. คำศัพท์ที่ใช้บ่อยในงานวิจัย RIHES สำนักงานสนับสนุนการวิจัย โดยคุณนิตยา ชื่นชอบ
  3. ยุทธวิธีในการสรรหาอาสาสมัคร ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อและสารเสพติด โดยคุณรัตติกา ธรรมลังกา และคุณพชร เดชาสกุลพันธ์
  4. “UX calalog: User experience catalog” ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุลและเซลวิทยา โดยคุณณัฏฐ์ธยาน์ นุศาสตร์สังข์ และคุณเบญจวรรณ คำราพิธ
  5. เส้นทางสู่ มอก. ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม โดยอ. ดร. อนุรักษ์ วงตา

และมอบประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2565 โดยบุคลากรที่ได้รับรางวัลแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ดังนี้

นักวิจัยดีเด่น ได้แก่

แพทย์หญิงลินดา  เอื้อไพบูลย์

อ.ดร. สุรัตน์  หงษ์สิบสอง

ดร. โศธิดา  นันตระกูล

บุคลากรดีเด่น กลุ่มผู้ช่วยนักวิจัย

คุณภาสพงษ์  ปรมศิริ

คุณสุทิวัส  บุญมานันท์

คุณนุชกานต์  สว่าง

บุคลากรดีเด่น กลุ่มคลินิก

คุณศหัทยา  กองสถาน

คุณกาญจนา  โรจน์พาณิชกุล

คุณวันวิสาข์  ทวีหอม

บุคลากรดีเด่น กลุ่มสนับสนุนการวิจัย

คุณสุนิสา  บุตรเพ็ชร

คุณณัฏฐนันท์  สุวรรณมาศ

บุคลากรดีเด่น กลุ่มสนับสนุน

คุณวิไลพร  ไชย์มูล

คุณวีนัส  แก้วอยู่

DSC07508 DSC07520 DSC07539 DSC07540 DSC07548 DSC07556 DSC07561 DSC07580 DSC07582 DSC07586 DSC07589 DSC07600 DSC07604 DSC07616 DSC07624 DSC07636 DSC07641 DSC07652 DSC07671 DSC07680 DSC07685 DSC07687 DSC07692 DSC07697 DSC07704 DSC07707 DSC07708 DSC07725 DSC07729 DSC07733 DSC07734 DSC07740 DSC07742 DSC07748 DSC07750 DSC07761 DSC07766 DSC07773 DSC07779 DSC07784 DSC07791 DSC07792 DSC07800 DSC07804 DSC07825 DSC07832 DSC07835 DSC07845 DSC07856 DSC07865 DSC07869 DSC07877 DSC07882 DSC07890 DSC07902 DSC07908 DSC07913 DSC07922 DSC07934 DSC07939 DSC07943 DSC07946 DSC07950 DSC07995 DSC08002 DSC07508 DSC07517

 

…………………………………………………………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยระชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

Post 477 Views