กิจกรรมวิชาการ.

Minimalist Morning Affirmation Poster

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเครื่องวัด PM2.5 sensor ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งเครื่องดังกล่าว จำนวน 12 จุด และได้ทำการอบรมแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีการติดตั้งเครื่องไปแล้วนั้น ทางสถาบันฯ โดย ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยสถาบันฯ พร้อมด้วยคุณธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี ผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินผล รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นและข้อมูลการเข้าโรงพยาบาลในช่วงที่มีหมอกควัน ในแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลในพื้นที่ อ. แม่สอด อ. แม่ระมาด อ. ท่าสองยาง อ. พบพระ และอ.อุ้มผาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก

S__28401680 S__28401676 S__28401678 S__28401679 S__28401681 S__28401682

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 121 Views