กิจกรรมวิชาการ.

Minimalist Morning Affirmation Poster

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเครื่องวัด PM2.5 sensor ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในพื้นที่จังหวัดตาก โดยก่อนหน้านี้ได้ติดตั้งเครื่องดังกล่าว จำนวน 12 จุด และได้ทำการอบรมแก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่บุคลากรด้านสาธารณสุข ที่มีการติดตั้งเครื่องไปแล้วนั้น ทางสถาบันฯ โดย ดร. แสวง กาวิชัย นักวิจัยสถาบันฯ พร้อมด้วยคุณธีร์ธวัช สันติจิตต์ภักดี ผู้ช่วยนักวิจัย ได้เข้าพื้นที่เพื่อประเมินผล รับฟังข้อเสนอแนะและร่วมแลกเปลี่ยนควาคิดเห็นและข้อมูลการเข้าโรงพยาบาลในช่วงที่มีหมอกควัน ในแผนกผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก และแผนกฉุกเฉิน ของโรงพยาบาลในพื้นที่ อ. แม่สอด อ. แม่ระมาด อ. ท่าสองยาง อ. พบพระ และอ.อุ้มผาง จ. ตาก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ โรงพยาบาลแม่สอด อ. แม่สอด จ. ตาก

 

จากการดำเนินการของโครงการฯ ขยายการติดตั้งเครื่อง PM2.5 Sensors ในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา ลำปาง และตาก ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมทั้งเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศกับสุขภาพ การติดตั้งเครื่องวัด PM2.5 Sensors รวมถึงการแนะนำการใช้แอพลิเคชั่นเพื่อติดตามคุณภาพอากาศในพื้นที่ ผลจากการการดำเนินโครงการพบว่า ผู้ที่เข้าร่วมอบรมและเรียนรู้การใช้งานแอพลิเคชั่น ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ รพ.สต. กลุ่ม อสม. ผู้นำชุมชน มีความเข้าใจผลผลกระทบของมลพิษ ทางอากาศต่อสุขภาพ และเห็นประโยชน์ของการติดตามข้อมูลจากเครื่องวัด PM2.5 Sensors จากแอพพลิเคชัน และเว็บไซต์NTAQHI ต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน อยู่ในระดับที่ค่อนข้างดี มีความเข้าใจในเรื่องของผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นพีเอ้ม2.5 รวมถึงวิธีการป้องกันตนเองจากฝุ่นพีเอ็ม2.5 ได้ ทั้งนี้ได้รับคำแนะนำในเรื่องของอยากให้มีการเพิ่มจุดติดตั้งให้ครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น เพื่อจะให้มีการติดตามการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพและประโยชน์ในด้าน อื่นๆ เปรียบเทียบกับช่วงที่มีการเผาไหม้สูงและช่วงฤดูฝนตลอดถึงในภาวะหมอกควันในปีถัดไป เพื่อให้การใช้งาน ข้อมูลเครื่องวัด PM2.5 sensors ในครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด

S__28401680 S__28401676 S__28401678 S__28401679 S__28401681 S__28401682

……………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1030 Views