กิจกรรมทั่วไป.

LINE_ALBUM_โครงการ FF66 ลงพื้นที่อ.สะเมิง วันที่ 3266_๒๓๐๒๐๔_5

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา โครงการ“ความสัมพันธ์ ตัวบ่งชี้ทางสุขภาพ และกลไกระดับโมเลกุลของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จากภาคการเกษตรต่อการเกิดโรคเมตาบอลิก: การศึกษาเซลล์ สัตว์ทดลอง และในมนุษย์” โดยมีโครงการย่อย คือ “การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพและความสัมพันธ์ระหว่างความผิดปกติทางเมตาบอลิกและฮอร์โมนในประชาชนที่ได้รับสัมผัสสารเคมีจากฝุ่น PM 2.5 ภายในบ้านหรือในบรรยากาศ” นำโดย อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ และ ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ อาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประชุมพูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการให้กับสาธารณสุขอำเภอสะเมิงและผู้อำนวยการ รพ.สต. ตำบลสะเมิงเหนือ สะเมิงใต้ แม่สาบ บ่อแก้ว และยั้งเมิน รับทราบ  ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสะเมิง ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่

 

LINE_ALBUM_โครงการ FF66 ลงพื้นที่อ.สะเมิง วันที่ 3266_๒๓๐๒๐๔_74 LINE_ALBUM_โครงการ FF66 ลงพื้นที่อ.สะเมิง วันที่ 3266_๒๓๐๒๐๔_72 LINE_ALBUM_โครงการ FF66 ลงพื้นที่อ.สะเมิง วันที่ 3266_๒๓๐๒๐๔_70 LINE_ALBUM_โครงการ FF66 ลงพื้นที่อ.สะเมิง วันที่ 3266_๒๓๐๒๐๔_68

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 174 Views