กิจกรรมวิชาการ.

new

              เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และคณะฯ เป็นวิทยากรกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในปัจจุบัน ปัญหาหมอกควัน และการลดการเผาในที่โล่ง พื้นที่การเกษตรให้กับสมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.). สมาชิกสภาเทศบาลเมืองต้นเปา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านภายในเทศบาลต้นเปา ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองต้นเปา

             กิจกรรมดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกับพื้นที่ในการบริการวิชาการสู่ชุมชน และในฤดูหมอกควันทุก ๆ ปี ทางเทศบาลต้นเปาจะเชิญวิทยากรจากสถาบันฯ ให้ความรู้กับชุมชน

P1053486

P1053434 P1053441  P1053504 P1053517 P1053537  P1053535 P1053529 P1053503

P1053543

Post 124 Views