กิจกรรมวิชาการ.

246066

 

CDC หรือ Centers for Disease Control and Prevention ประเทศสหรัฐอเมริกา ให้การรับรองคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในปัสสาวะ หรือ Ensuring the Quality of Iodine Procedures (EQUIP) ของศูนย์บริการวิจัยและทดสอบทางโภชนาการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็น 1 ใน 126 แห่ง จากห้องปฏิบัติการทั่วโลก ที่ผ่านการรับรองในปี 2022 ที่ผ่านมา

โรคขาดไอโอดีน (Iodine deficiency disorders) ถือเป็นโรคที่มีความสำคัญและส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกมากกว่าพันล้านคน การทดสอบปริมาณของไอโอดีนในสิ่งส่งตรวจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ที่เป็นมาตราฐาน และแม่นยำ จะทำให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งที่จะใช้ในการวางแผน หรือกำหนดมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 

246066 246068

………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ สื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 118 Views