กิจกรรมวิชาการ.

1

              ห้องปฏิบัติการวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. รับการตรวจประเมินการปฏิบัติงานทางห้องปฏิบัติการ จากหน่วยงาน PPD โดยทีม Clinical Research Support Services (CRSS) ได้แก่ Ms.Noxolo Ziqubu, Mr.Victor Maseko และ Mr.Neil Hubiera ภายใต้ National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) ซึ่งเป็นหน่วยงานตัวแทนจากผู้ให้ทุน DAIDS ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา
โดยมีห้องปฏิบัติการที่เข้ารับการตรวจประเมิน ได้แก่ Clinical Laboratory Unit (Building 1 and PIMAN Clinic) และ Specimen Processing Unit ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับตามมาตรฐาน Good Clinical Laboratory Practice (GCLP) โดยมีทีมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการตรวจประเมินและตอบข้อซักถามต่าง ๆ ให้กับทีมผู้ตรวจประเมิน

1

11 12 13    4 5 6 7 8 9

3 2

Post 353 Views