กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านมลภาวะและอนามัยสิ่งแวดล้อม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางไปประชุมวิชาการที่ The University of New South Wales (UNSW), เมือง Sydney, รัฐ New South Wales (NSW) ประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 9 ท่าน จากคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร และคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วัตถุประสงค์ในการเดินทางครั้งนี้ เพื่อเป็นการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเซาว์เวล ประเทศออสเตรเลีย โดยมีหัวข้อที่สนใจร่วมกันหลายด้าน อาทิ ด้าน Biosensors of pesticide detection (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ) Malaria (คณะแพทยศาสตร์) และ Bioplastics & Nanomaterials (คณะวิทยาศาสตร์) ซึ่งมีข้อตกลงร่วมกันในการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษาไปทำวิจัย เมื่อวันที่ 6-9 เมษายน 2553 ที่ผ่านมา

Post 1391 Views