กิจกรรมวิชาการ.

ดร.ศักดา  พรึงลำภู นักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดค้นโปรแกรมใช้สำหรับคำนวณหาภาวะโภชนาการ โดยคุณสมบัติของโปรแกรมนี้สามารถคำนวณภาวะโภชนาการในเด็กที่อายุน้อยกว่า 19 ปี แบบรายบุคคลหรือแบบกลุ่มได้ และนอกจากนี้ยังคำนวนหาภาวะโภชนาการในผู้ใหญ่ ที่มีอายุมากกว่า 19 ปี ทั้งเป็นรายบุคคล และแบบรายกลุ่มโดยใช้ร่วมกับดัชนีมวลกาย และดัชนีสุขภาพ ซึ่งพัฒนาโดยดร.ศักดา เพื่อเป็นดัชนีอย่างง่ายในการประเมินภาวะโภชนาการในผู้ใหญ่  ซึ่งจากการคิดค้น และพัฒนาโปรแกรมดังกล่าว สามารถนำเสนอออกมาเป็นรายงาน และกราฟการเจริญเติบโตของเด็กรายบุคคลด้วยฐานข้อมูล และเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ได้เรื่อย ๆ ทำให้สามารถศึกษาขัอมูลในระยะยาวได้

Post 1604 Views