กิจกรรมวิชาการ.

1

ตั้งแต่ 23 – 24 พฤษภาคม 2566 โครงการวิจัย IMPAACT จัดการอบรมในหัวข้อ “IMPAACT 2036 Study Specific
Training” โดยวิทยากร Rachel Scheckter (Sr. Clinical Research Manager), Lisa Levy (Associate Project
Director) และ Martine Harrington-Powell (Community Programs Manager) โดยอบรมให้กับบุคลากร
สำนักงานสนับสนุนการวิจัย อันประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการทางคลินิก หน่วยจัดการสิ่งส่งตรวจ หน่วยกำกับดูแล
กฎระเบียบการวิจัย หน่วยบริหารจัดการข้อมูลวิจัย หน่วยเภสัชกรรม หน่วยชุมชนสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับ
งานวิจัยต่อไป

16 4 5 ดีไซน์ที่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ 7 8 9 6 14

 

……………………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 483 Views