กิจกรรมวิชาการ.

19

 

เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 อาจารย์ ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสองหัวหน้าสำนักวิชาการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยนายสุเมธ ยะด้วง
ผู้ช่วยนักวิจัยจากหน่วยวิจัยวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
เดินทางไปหารือความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและงานวิชาการ ณ Guangdong Provincial Key Laboratory of
Food Quality and Safety, South China Agricultural University, Guangzhou ประเทศจีน
เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตแอนติบอดี้ที่มีความจำเพาะสูง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Professor
Zhen-Lin Xu และนักศึกษาจากประเทศจีน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ยังได้เข้าไปศึกษากระบวนการผลิต immunochromatographic strip test จากแอนติบอดี้ที่ผลิตได้ ณ
Guangzhou Wanlian Biotechnology Co., Ltd เพื่อเป็นแนวทางต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ในอนาคตต่อไป

 

20 21 22 23 24 25 26

Post 520 Views