กิจกรรมวิชาการ.

โครงการวิจัย
การรักษาด้วยยาต้านไวรัสประสิทธิผลสูงแบบมาตรฐาน ในโครงการวิจัยพรอมมิส
(การส่งเสริมการรอดชีวิตของมารดาและทารกทั่วโลก)
ต้องการรับอาสาสมัครหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 80-100 คนโดย
มีคุณสมบัติคือ อายุ 18 ปีขึ้นไป กำลังตั้งครรภ์และมีการติดเชื้อไอวี
ผู้ที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณวัชราภรณ์ แต้ประจิตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-945055-8 ต่อ
446
มือถือ 084-8055130

หรือ คุณอัจฉราวรรณ แสนสุภา
ห้องฝากครรภ์
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่โทรศัพท์ 053-945742

Post 1559 Views