กิจกรรมวิชาการ.

40

ดร.นพ.กำพล ศรีวัฒนกุล ประธานกฎบัตรสุขภาพ และผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวช, Dr. Sousa Sakura Founder, International Anti-Aging and Regenerative Medicine Organization, Tokyo (Japan), Dr.Richard Kaszynski Director of Stanford Solution, Mr.Kenji Suzuki Managing Director, JSMG Co.,Ltd. เข้าพบ ศ. นพ. ขวัญชัย  ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ และดร. ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส เพื่อหารือเรื่องการจัดประชุมวิชาการเพื่อแก้ไขปัญหา PM2.5 และการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสรอบต่อไป เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

37 38 39 33 34 35 36

 

 

 

…………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสือสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 864 Views