กิจกรรมวิชาการ.

41

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วยดร. ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ร่วมหารือกับ นพ.หยี ยิฏฐะสิริ รองประธานกฎบัตรสุขภาพแห่งชาติ และรองประธานกรรมการบริหารโรงพยาบาลราชเวช ในเรื่องผลกระทบจาก PM2.5 และผลพวงจากฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลต่อสุขภาพของประชากรในภาคเหนือ ณ ห้อง DONALD JEFFREY GIBSON สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

 

42 43 46 44 45

Post 869 Views