กิจกรรมวิชาการ.

S__2465811_0
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ “สานพลังมช. ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” โดยสถาบันฯ ได้ส่งบุคลากรนำเสนอผลงานโปสเตอร์ จำนวน 6 เรื่อง ภายใต้หัวข้อ “การพัฒนางานประจำ/แนวปฏิบัติที่ดี/จัดการความรู้ สนับสนุนการวิจัย” ซึ่งเป็นการปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานประจำ การพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดี รวมถึงการจัดการความรู้ในงานประจำ สนับสนุนพันธกิจของส่วนงานด้านการวิจัย ดังนี้
1. การพัฒนา Web Application การใช้ศัพท์/ข้อความในเอกสารงานวิจัย RIHES
นำเสนอโดยคุณนิตยา ชื่นชอบ
2. UX catalogue (User Experience catalogue)
นำเสนอโดยคุณกฤษฎี รัตนธรรมเมธี
3. การบริหารจัดการบันทึกอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการคลินิกโดยใช้แนวปฏิบัติ SORT-CODE
นำเสนอโดยคุณภัทรฉัตร สุรีติ๊บ
4. โครงการพัฒนาเครื่องมือช่วยวิเคราะห์หาสาเหตุเมื่อการประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการโดยองค์กรภายนอก (External Quality Assessment, EQA)ไม่ผ่านเกณฑ์
นำเสนอโดยคุณปนัดดา โสธนไพศาล
5. ระบบการจัดการอบรมแก่บุคลากรภายในห้องปฏิบัติการ CLTH: Clinical Laboratory Training Hub
นำเสนอโดยคุณอัฏดนัย สนธิเณร
6. ระบบการจัดการเอกสารในห้องปฏิบัติการคลินิก โดยใช้แนวทางปฏิบัติ SORT-CODE และการต่อยอดสู่การจัดการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใน Server สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำเสนอโดยคุณนิตยา รอดรัตน์
ในวันนี้ (8 กันยายน 66) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
S__2465833_0S__2465817_0S__2465818_0S__2465819_0S__2465820_0S__2465821_0S__2465836_0S__2465837_0S__2465832_0S__2465822_0S__2465824_0S__2465825_0S__2465826_0S__2465827_0S__2465828_0S__2465830_0
………………………………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 176 Views