กิจกรรมวิชาการ.

IMG_3479

เผยแพร่ผลงานใน The New england journal of Medicine
ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ หัวหน้าทีมวิจัยของ cmu HIV Treatment ร่วมกับนักวิจัยจากหลายสถาบันทั่วโลกภายใต้เครือข่ายความร่วมมือของโครง REPRIEVE ศึกษาผลการให้ยา Pitavastatin ในการทดลองทางคลินิก เฟส 3 กับกลุ่มอาสาสมัครที่เป็นผู้ป่วย HIV จำนวน 7,769 คน
พบว่าผู้ป่วยที่ได้รับยา 4mg ต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รับยาหลอก (Placebo) การค้นพบครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยลดความเสี่ยงจากโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วยังช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วยIMG_3479

Post 169 Views