กิจกรรมวิชาการ.

d1611b58-0f67-4895-860c-cc8488564ff8

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล หัวหน้าโครงการ “การประเมินผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในอากาศในประชากรภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.แสวง กาวิชัย นายกวินวุธ สมสุนันท์ นักศึกษาปริญญาเอก นางสาวณิชากร เตจ๊ะใจ และนางสาวชนาธิป เชิงผาสุวรรณ พนักงานโครงการวิจัย ได้เดินทางไปประชุมรายผลการดำเนินงานวิจัยความเป็นพิษของฝุ่น PM2.5 ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยการสนับสนุนทุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมี นายแพทย์วีรวัต อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง เป็นประธาน และมี ดร. ดุริยา ฟองมูล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง นางกาญจนา ดาวประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือถึงความร่วมมือด้านงานวิจัย และแนวทางในการลดผลกระทบสุขภาพจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ในเชิงสาธารณสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางต่อไป

 

db1d005a-079b-460c-946f-3c2921d4bf2f ECE39CC0-B3A0-49D1-94E8-F3B067336D90 c5c03bf3-4058-4169-89a3-559403489609 153c9849-0d93-40e0-93f5-3840d762a11a 939fad71-dcac-459a-bfd9-8a0a5b70b709

…………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 227 Views