กิจกรรมวิชาการ.

P1_0

เมื่อวันที่​ 1-2 พฤศจิกายน​ 2566​ ดร.ทิพวรรณ​ ประภา​มณฑล​ หัวหน้าโครงการ พร้อมด้วยหัวหน้าและนักวิจัยโครงการย่อยได้เดินทางไปเปิดตัวโครงการ“ผลกระทบของฝุ่นควัน PM2.5 ต่อสุขภาพ: จากอุบัติการณ์สู่ทางออกที่ยั่งยืน สำหรับประชาชนในภาคเหนือของประเทศไทย (โครงการ “ฝุ่น)” ที่อำเภออมก๋อย และอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่วิจัยของโครงการ “ฝุ่น ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 – สิงหาคม 2567

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  คณะนักวิจัยประกอบด้วย ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล แพทย์หญิง ลินดา เอื้อไพบูลย์ ดร.โศธิดา นันตะกูล ดร.บุษบา ฉั่วตระกูล ดร.วสันต์ ภาคลักษณ์ ดร.แสวง กาวิชัย นางสาวกัญญาภัค เกาะสุวรรณ์ ผู้ประสานงานโครงการ นางสาวณิชากร เตจ๊ะใจ และนายภูริวัฒน์ ฟักฟูม พนักงานโครงการวิจัย ได้เดินทางไปเปิดตัวโครงการ “ฝุ่น ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นของอำเภออมก๋อย โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานที่ประชุม ณ​ ที่ว่าการอำเภออมก๋อย​ จังหวัดเชียงใหม่

P2_0 P3_0

ในช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566  คณะนักวิจัยได้เข้าติดต่อประสานงานการเก็บและส่งตรวจตัวอย่างชีวภาพ ณ โรงพยาบาลอมก๋อย โดย นายแพทย์วิเชียร ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอมก๋อย ซึ่งติดราชการ ได้ให้เข้าพบนางสาวมัชฌิมา แสนใจอิ นักเทคนิคการแพทย์ เพื่อปรึกษาการเก็บตัวอย่างชีวภาพจากอาสาสมัครที่เข้าโครงการในพื้นที่อำเภออมก๋อย ในช่วงเดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2567 และประสานการทำงานร่วมกับทางโรงพยาบาลอมก๋อย ต่อไป

P4_0

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ได้ร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการ “ฝุ่น ในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำท้องถิ่นของอำเภอแม่แจ่ม ณ ที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุระวุธ จันทร์งาม นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานที่ประชุม

P1_0 P5_0 P6_0 P7_0 P8_0

ในช่วงบ่ายวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566  คณะนักวิจัยได้เดินทางไปประชุมเปิดตัวโครงการ “ฝุ่น  ณ โรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ โดย นพ.จักรชัย ติตตะบุตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้เข้าพบนางแสงหล้า พิทาคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล นายมณเฑียร ดีขุนทด นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลเทพรัตนฯ เข้าร่วมประชุมและร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ซึ่งโครงการจะทำการเก็บข้อมูลในพื้นที่แม่แจ่ม ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2567 โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ด้วย

P9_0

 

…………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 198 Views