กิจกรรมวิชาการ.

S__29401095

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดอบรมกระบวนการดำเนินการมาตรฐาน และการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์สวัสดิภาพและป้องกันภยันตรายในการวิจัยกับมนุษย์ จัดการอบรม “วิธีการดำเนินการมาตรฐาน และการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ” โดยมี ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ รศ. นิมิต มรกต ประธานคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ฯ เป็นวิทยากรอบรม ในหัวข้อเรื่อง การแนะนำวิธีการดำเนินการมาตรฐาน กระบวนการพิจารณาโครงการวิจัย การประเมินด้านวิทยาศาสตร์และจริยธรรม การประเมินกระบวนการขอความยินยอม และการประเมินผลการดำเนินการของคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิ์ วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

IMG_2014 IMG_2018 IMG_2006 IMG_2016 IMG_2032 IMG_2039 IMG_2048 IMG_2051 IMG_2045 IMG_2015 IMG_2023 IMG_2029

 

…………………………………………………….
ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 219 Views