กิจกรรมทั่วไป.

S7M00148

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. จัดกิจกรรมสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร เพื่อเป็นการทบทวนการทำงานใน 1 ปีที่ผ่านมา โดย ศ. นพ.ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้กล่าวสรุปภาพรวมสถาบันฯ ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ตามด้วยกิจกรรมไฮไลท์ประจำปีใน 6 นาที 6 ทีม ใน 1 ปีของความก้าวหน้า แผนงาน และไอเดียไม่รู้จบ ดำเนินรายการโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม และมีวิทยากรมาให้ความรู้ “12 เรื่องที่ต้องรู้…ก่อนที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน” โดย รองศาสตราจารย์ นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ผู้ช่วยอธิการบดีงานบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มช.

และกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนในองค์กร ทำให้บุคลากรของสถาบันฯ ได้รับทั้งความรู้ ความบันเทิง ตลอดจนการเชื่อมความสัมพันธ์ที่มีให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

S7M00049

S7M00017
บุคลากรดีเด่นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประจำปี 2566 ดังนี้
นักวิจัยดีเด่น (ข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี) ได้แก่ อ.ดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น (ข้อมูล ปี 2023) ได้แก่ ดร.ปทุมรัตน์ ศรีพันธุ์
บุคลากรดีเด่น ได้แก่

นาวสาววลัยลักษณ์ เชื้อก๋อง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จาก ศูนย์วิจัยโรคติดเชื้อ และสารเสพติด

นายนัทธพงศ์ ยาวิชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จาก ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อ และอนามัยสิ่งแวดล้อม

นางสาวเบญจวรรณ คำราพิช ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย จาก ศูนย์วิจัยชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยา

นางปนัดดา โสธนไพศาล ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จาก สำนักงานสนับสนุนการวิจัย

นายอัฏดนัย สนธิเณร ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จาก สำนักงานสนับสนุนการวิจัย
ประเภทกลุ่มคลินิกวิจัยดีเด่น ได้แก่ นางสาวพิมพ์สุดา ปัญญาวงศ์ ตำแหน่ง พยาบาล จาก พิมานคลินิก

นางสาวศรวรุณ ธนันไชย ตำแหน่ง พยาบาล จาก รักษ์สุขภาพคลินิก

นางเบญจวรรณ ไชยสกุล ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย (อิมแพค) จาก ครอบครัวคลินิก
ประเภท Back Office ได้แก่ นายวสันต์ จันทร์ชัย ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ จาก สำนักงานสถาบันฯ

นางนิภาพร รังสิยานนท์ ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี จาก สำนักงานสถาบันฯ

S7M00055 S7M00060 S7M00066 S7M00072 S7M00075 S7M00081 S7M00086 S7M00090 S7M00100 S7M00104  S7M00119 S7M00122 S7M00131 S7M00133 IMG_5050 IMG_5052 IMG_5053 IMG_5072 IMG_5079 IMG_5083 IMG_5085 IMG_5087 IMG_5088 IMG_5104 IMG_5111 IMG_5114 IMG_5132 IMG_5137 IMG_5144 IMG_5154 IMG_5157 IMG_5164 IMG_5169 IMG_5174  IMG_5181 IMG_5206 IMG_5213 IMG_5218 IMG_5239 IMG_5240 IMG_5261 IMG_5270 IMG_5275 IMG_5282 IMG_5287 IMG_5299 IMG_5301 IMG_5309 IMG_5312 IMG_5323 IMG_5327 IMG_5335 IMG_5357 IMG_5359 IMG_5363 IMG_5366 IMG_5379 IMG_5382 IMG_5385 IMG_5391 IMG_5394 IMG_5398 IMG_5399 IMG_5401 IMG_5403 IMG_5405 IMG_5407 IMG_5409 IMG_5410 IMG_5411 IMG_5413 IMG_5415 IMG_5417 IMG_5420 IMG_5421 IMG_5423 IMG_5432 IMG_5435 IMG_5438 IMG_5440 IMG_5443 IMG_5448 IMG_5451 IMG_5455 IMG_5458 IMG_5465 IMG_5468 IMG_5486 IMG_5505 IMG_5518 IMG_5527 IMG_5543 IMG_5553 IMG_5554 IMG_5562 IMG_5573 IMG_5583 IMG_5589 IMG_5600 IMG_5607 IMG_5610-2 S7M00137 S7M00152

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 142 Views