กิจกรรมวิชาการ.

330630

ช่วงวันที่ 7-11 มกราคม 2567 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นางสาวณัฐวดี พรมคำ ผู้ประสานงานโครงการ และคณะทำงาน ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลในช่วงฝุ่นPM2.5 ขึ้นสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการ “การประเมินสุขภาพนักเรียนจากการทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี : ห้องเรียนปลอดฝุ่น-ปากเกร็ด” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  เทศบาลนครปากเกร็ด และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116 และโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจครั้งที่ 2  เพื่อใช้ในการประเมินสุขภาพนักเรียนจากการทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ดในช่วงที่ฝุ่นPM2.5 ขึ้นสูง

330641_0 330212_0 330214_0 330216_0 330213_0

ในการนี้ ในวันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการ “ห้องเรียนปลอดฝุ่น-ปากเกร็ด” กับที่ประชุมผู้บริหารเทศบาลนครปากเกร็ด ซึ่งมีนายสุทร บุญสิริชูโต ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ดเป็นประธานที่ประชุม และในวันที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล ได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นการมาเก็บข้อมูลวิจัยในกลุ่มเด็กนักเรียนกับคณะครูโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116 ถึงผลกระทบสุขภาพและการป้องกันการรับสัมผัสฝุ่นPM2.5 โดยเฉพาะช่วงฝุ่นPM2.5 ขึ้นสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี อีกด้วย

330202_0 330200_0 330207_0 330197_0 330208_0 330654_0 330203_0 330209_0

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 132 Views