กิจกรรมทั่วไป.

S7M00147

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ได้จัดอบรมมาตรการป้องกัน และวิธีการปฏิบัติระงับอุบัติภัยให้กับบุคลากร โดยเชิญทีมวิทยากรจาก หน่วยฝึกอบรมและเผยแพร่วิชาการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้เรื่อง การดับเพลิงขั้นต้น การอพยพหนีไฟ การระงับอัคคีภัย ข้อปฏิบัติตนกรณีเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหว ทีมวิทยากรได้สาธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ระงับอัคคีภัย และได้ให้บุคคลากรฝึกปฏิบัติจริงจากการจำลองสถานการณ์ไฟไหม้ในอาคารตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีอัคคีภัยที่สถาบันฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้กับบุคคลากรที่ปฏิบัติงานอาคาร 1 ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567

IMG_6618 IMG_6620 IMG_6626 IMG_6629 IMG_6633 IMG_6652 IMG_6656 IMG_6660 IMG_6662 IMG_6665 IMG_6671 IMG_6673 IMG_6677 IMG_6679 IMG_6682 IMG_6694 IMG_6699 IMG_6705 IMG_6712 IMG_6715 IMG_6718 IMG_6722 IMG_6723 IMG_6730 IMG_6731 IMG_6735 IMG_6742 IMG_6745 IMG_6754 IMG_6755 IMG_6756 IMG_6759 IMG_6760 IMG_6761 IMG_6762 IMG_6768 IMG_6773 IMG_6786 IMG_6811 IMG_6812 IMG_6814 IMG_6818 P1154244 P1154291 P1154301 S7M00069 S7M00075 S7M00090 S7M00093 S7M00096 S7M00119 S7M00121 S7M00134 S7M00202 S7M00207 S7M00211 S7M00272 S7M00284

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 96 Views