กิจกรรมวิชาการ.

465522_0
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.แสวง กาวิชัย นักวิจัยสถาบันฯ สังกัดศูนย์วิจัยโรคไม่ติดเชื้อและอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง “ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพของเราชาวเหนือ” ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “การส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพเพื่อสุขภาวะที่ดีในชุมชนอย่างยั่งยืน : รถม้าโมเดล” ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ หัวหน้าโครงการฯ ณ ห้องประชุมกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง
ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วย การให้ความรู้เรื่อง “ฝุ่น PM2.5 และผลกระทบต่อสุขภาพของเราชาวเหนือ”, สาธิตการทำกล่องอากาศดี เเละสอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน NTAQHI ในโทรศัพท์มือถือ
465523_0 465524_0 465525_0 465526 465527 465528 465529 465530

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 166 Views