กิจกรรมวิชาการ.

349905_0

ช่วงวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นางสาวณัฐวดี พรมคำ ผู้ประสานงานโครงการ และคณะทำงาน ได้เดินทางไปเก็บข้อมูลในช่วงฝุ่นPM2.5 ขึ้นสูงในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายใต้โครงการ “การประเมินสุขภาพนักเรียนจากการทำห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด  อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี : ห้องเรียนปลอดฝุ่น-ปากเกร็ด” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเทศบาลนครปากเกร็ด ณ โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116 และโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและตัวอย่างสิ่งส่งตรวจครั้งที่ 3 ในช่วงที่เกิดมลพิษฝุ่นสูง เพื่อใช้ในการประเมินสุขภาพนักเรียนจากการเรียนในห้องเรียนปลอดฝุ่นในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครปากเกร็ด ทั้งนี้ได้ร่วมปรึกษาหารือกับ นางสาวกาญจนาภา กลิ่นละออ ผู้อำนวยการโรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่116 และโรงเรียนวัดกู้ (นันทาภิวัฒน์วิทยา) ในการอำนวยความสะดวกการดำเนินงานโครงการวิจัยในครั้งนี้ นอกจากนี้ได้ติดตามการทำห้องปลอดฝุ่น DIY จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ห้องพัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนผาสุกมณีจักรมิตรภาพที่ 116 ร่วมกับคุณณัฐพงศ์ ศรีสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ จากเทศบาลนครปากเกร็ด อ. ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

349906_0 349908_0 349910_0 349907_0 349909_0 349911_0 349912_0 349913_0 349914_0 350586_0 350587_0 350438_0 350439_0

 

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และสื่อสารองค์กร

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 155 Views