กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยโครงการวิจัยเรื่อง  ”การสร้างเสริมและติดตามภาวะสุขภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการที่มีปัญหากลุ่มโรคเมตาบอลิก” จะจัดกิจกรรมบรรยายทางวิชาการพร้อมสาธิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้  ความตระหนักในความสำคัญและวิธีการดูแลตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตและเข้าใจถึงเป้าหมายการรักษาภาวะกลุ่มโรคเมตาบอลิก อย่างถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 6 สิงหาคม 2553 ณ บริเวณ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวันที่ 20 สิงหาคม 2553 ณ อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 13.00 น. – 16.30 น. สำหรับท่านใดที่เป็น บุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปัจจุบัน และผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ทั้งนี้ผู้ร่วมกิจกรรมดังกล่าวทางมหาวิทยาลัยไม่ถือว่าเป็นวันลา  สามารถสำรองที่นั่งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ คุณวิมลพรรณ  ลิขิตเอกราช โทรศัพท์ 053-946-148  ต่อ 419

……………………………………………………………..

ข่าวโดย งานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1698 Views