กิจกรรมวิชาการ.

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 สถาบัน ฯ จัดการเสวนา เรื่อง “เทคนิคการเก็บและนำส่งสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากโครงการวิจัยต่าง ๆ ภายในสถาบันฯ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

…………………………………………………….

Post 1344 Views