กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดการสัมมนาเพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการฉีดยาเสพติดใน
จังหวัดเชียงใหม่และฝึกอบรมการดูแลผู้ฉีดยาเสพติด
ในการสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาการ
ฉีดยาเสพติดในเชียงใหม่ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเพื่อฝึกอบรมการดูแลผู้ฉีดยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มฉีดฝิ่น/เฮโรอีน
ให้แก่บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผศ.นพ. อภินันท์ อร่ามรัตน์
ผู้อำนวยการศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือ
และหัวหน้าศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เป็นประธานในพิธีเปิด
และบรรยายการประเมินสถานการณ์ปัญหาและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย โรงพยาบาล และสถานีอนามัย ในพื้นที่
อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่จัน อำเภอแม่สรวย อำเภอแม่ลาว
จังหวัดเชียงราย อำเภอเชียงคำ อำเภอปง จังหวัดพะเยา และอำเภองาว
จังหวัดลำปาง สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์บำบัดยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่คณะกรรมการ IDU-CWG Thai Drug User Network
และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 23-24 สิงหาคม 2553 ณ
โรงแรมศิรินาร์ถการ์เดนท์ จังหวัดเชียงใหม่

…………………………………………………………………….

โดย งานประชาสัมพันธ์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1535 Views