กิจกรรมวิชาการ.

for web

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จับมือภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Practical point in holistic diabetic foot care โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยวิจัยโรคไม่ติดต่อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ หน่วยศัลยศาสตร์หลอดเลือด  ภาควิชาศัลยศาสตร์ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มาให้ความรู้ ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

แพทย์ – พยาบาลที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามหรือสำรองที่นั่งได้ที่ คุณศิริวดี  กล่ำอาจ และ คุณภัทรนิษฐ์  วิโรจน์กิจ หมายเลขโทรศัพท์ 053-945005-8 ต่อ 308 และ 352 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการโครงการอบรม

……………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1828 Views