กิจกรรมวิชาการ.

IMG_7576-e1436770783818

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการจัดการงานวิจัยทางคลินิก ครั้งที่ 2 (2nd Clinical Research Management Training) ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเอนกประสงค์) อาคาร 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินงานวิจัยทางคลินิกของสถาบันฯ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานวิจัยกับคณะแพทย์ และหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ โดยมีนักวิจัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันฯ คอยถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 25 คน จากหลายหน่วยงานทั่วประเทศ ตลอดการอบรม 4 วัน


IMG_7556
IMG_7565
IMG_7583
IMG_7588
IMG_7596

…………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 9024 Views