กิจกรรมวิชาการ.

S__2859127

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูล เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา และเปิดอาคารผู้ป่วยพระราชทาน ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส และพนักงานโครงการวิจัยด้านมลพิษหมอกควันและสุขภาพ ร่วมรับเสด็จ ณ อาคารอำนวยการโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ เพื่อถวายรายงานผลการวิจัย “โครงการวิจัยด้านมลพิษหมอกควันและสุขภาพ ในภาคเหนือตอนบน” ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดำเนินงานร่วมกับโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกูลฯ และพื้นที่ชุมชนในอำเภอแม่แจ่ม โดยการสนับสนุนทุนดำเนินงานจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


S__2859125IMG_4020 IMG_4023

อนึ่งในวันที่ 19 มกราคม 2558 ศ. นพ.รัชตะ  รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการสาธารณสุข ได้มาตรวจเยี่ยมบูธของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ศ. นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ ศ. นพ.กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส ร่วมต้อนรับด้วย


1 2 3

…………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 22494 Views