กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการอบรมเพื่อเริ่มต้นทำโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระยะที่ 4 สุ่มตัวอย่างแบบกึ่งปิด (observer-blind) เพื่อประเมินความปลอดภัยและการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนเอชพีวี-16/18 L1 VLP AS04 (Cervarix(tm)) โดย ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท จีเอสเค ไบโอโลจิคอลล์ ซึ่งในการอบรมครั้งนี้เป็นการทำความเข้าใจในการเริ่มต้นโครงการ และมีทีมแพทย์  พยาบาล  เภสัช  บุคลากรห้องปฎิบัติการทางคลินิก  และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการวิจัยเข้าร่วม วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553

………………………………………………….

โดยงานประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Post 1827 Views