กิจกรรมวิชาการ.

ในวันที่  14  ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการบรรยายพิเศษร่วมกับการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย เรื่อง พยาบาลกับการวิจัย: โครงการยาต้านไวรัสเอชไอวีกับความก้าวหน้าทางการวิจัยจากการประชุม World AIDS Conference and การประชุม AIDS Vaccine 2010 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาการและการวิจัยจากการประชุม World AIDS Conference ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย และการประชุม AIDS Vaccine 2010 ณ เมือง Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังมีการจัดจัดบูธนิทรรศการและบรรยายพิเศษจากโครงการวิจัยต่างๆ อาทิเช่น โครงการ HPTN 052 ,โครงการ HPTN 063 และโครงการ ACTG เป็นต้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและผู้สนใจ จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดในเขตภาคเหนือ เป็นจำนวนมาก

Post 1318 Views