กิจกรรมวิชาการ.

1297409909

รศ.พญ. อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับ รศ.นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธาน เปิดโครงการ “เครือข่ายส่งเสริมการบริโภคอาหารปลอดภัยและมีคุณค่าต่อสุขภาพในมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการให้กับนักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 16 ธันวาคม 2553 ณ ลานกิจกรรมองค์การนักศึกษา (อมช.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  …………………………………………………………..

Post 1873 Views