กิจกรรมวิชาการ.

kaniyom

วิสัยทัศน์ของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

— สถาบันวิจัยที่มุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ —

ค่านิยมของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ (RIHES)

Responsibility     รับผิดชอบทุกภารกิจ

Innovation           มีความคิดสร้างสรรค์

     Harmony             ร่วมมือร่วมใจประสานกัน

Enthusiasm         กระตือรือร้นขมีขมัน

           Spirit                    ด้วยจิตวิญญานชาวสถาบันฯ

Post 3849 Views