กิจกรรมวิชาการ.

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ จำนวน 65 ท่าน ศึกษาดูงาน ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยมี รศ.อัมพิกา  มังคละพฤกษ์ รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย ดร.ศักดา  พรึงลำภู หัวหน้าศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และรศ. นพ. กิตติพันธ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าหน่่วยวิจัยด้านโภชนาการ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้กับนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมเชียงใหม่-เชียงราย สถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 9 มกราคม 2555

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1152 Views