กิจกรรมวิชาการ.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานปริญญาบัตร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยครั้งที่ 46 โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ คริสโตเฟอร์ ซี. ไบเรอร์ (Professor Christopher C. Beyrer) เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

……………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2595 Views