กิจกรรมวิชาการ.

รศ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ  บรรยายสรุปการทำงานการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมทั้งนำคณะเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการทางคลินิก ห้องปฏิบัติการสิ่งส่งตรวจ ห้องยา และคลินิกโครงการวิจัย 063 ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชม นำโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหหาร The Armed Forces Research Institute of Medical Sciences (AFRIMS) ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 18 ท่าน  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินการศึกษาวิจัย โครงการทดสอบวัคซีน RV 306 ซึ่งโครงการวิจัยดังกล่าวคาดว่าสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับทุนในการทำวิจัยด้วย เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 1

……………………………………………………………

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1295 Views