กิจกรรมวิชาการ.

รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับหน้าที่ดำเนินการอภิปรายหัวข้อ “ต้นทุนกำกึ๊ด ต้นทุนปัญญา เพื่อแก้ปัญหาเอดส์” เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555 ภายในงาน ฮอมกำกึ๊ด ฮอมปัญญา แก้ปัญหาเอดส์ ณ ห้องเอ็มเพรสแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากภาคส่วนต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐ ภาคศาสนา และภาคประชาชน ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นเกี่ยวกับโรคเอดส์ในชุมชนของตน รวมทั้งช่วยกันคิดมาตรการทั้งเชิงรับและเชิงรุกเพื่อแก้ปัญหาโรคเอดส์ในระยะยาว เนื่องจากปัจจุบันนี้พบว่าผู้ป่วยรายใหม่เป็นกลุ่มเยาวชนเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพยังมีการจัดนิทรรศการนำเสนอโครงการ iPrEx ซึ่งเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับการให้ยาล่วงหน้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี และมีนักวิจัยจากพิมานเซ็นเตอร์คอยให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน โดยมีผู้ที่สนใจเข้ามาสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์สะสมมากกว่า 1 ล้านคน มีจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งเสียชีวิตก่อนได้รับการดูแลรักกษา ส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษาด้วยยาต้านไวรัสในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติประมาณ 1 แสน 6 หมื่นราย และยังพบอีกว่ามีผู้รับยาต้านไวรัสในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 1 หมื่น 7 พันราย และหากรวมทั้งประเทศ จะมีผู้รับยาเพิ่มขึ้นกว่าปีละ 2 หมื่นราย

ขอบคุณข้อมูลจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

…………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1136 Views