กิจกรรมวิชาการ.

Dr.Toshiyuki Miura จาก Medical Affairs Department บริษัท ViiV Healthcare K.K. เข้าพบ รศ.นพ.สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมกับนักวิจัยจากศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุล และเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องงานวิจัย และนักศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ห้องประชุม BOARD ROOM อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2555

………………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1092 Views