กิจกรรมวิชาการ.

โครงการวิจัยแอลกอฮอล์ โดยทีมวิจัยแก๊งซ่า สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) จัดนิทรรศการเผยแพร่โทษของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บริเวณหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. ซึ่งมีการแสดงละครจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2555 ทำให้ผู้ที่เข้าชมละครมีโอกาสได้รับความรู้จากนิทรรศการของสถาบันฯ ด้วย

…………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 2034 Views