กิจกรรมวิชาการ.

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยสารเสพติด (ทีมวิจัยแก๊งค์ซ่า)

ได้รับเชิญจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดในการประชุมวิชาการ ประชุมปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้ ASSIST-BI เพื่อคัดกรองความเสี่ยงของการใช้สารสารเสพติดและการบำบัดแบบย่อในระบบบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิรุ่นที่1/2555 ณ.โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการอบรม เป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุข พยาบาล จากโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จากทั่วจังหวัดเชียงใหม่กว่า 80 คน โดยกิจกรรมที่จัดมีหลากหลาย ทั้งการบรรยายความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด การจัดบูท สาธิต การดื่มมาตรฐาน (Standard Drink) กิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1083 Views