กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย รศ. นพ. สุวัฒน์  จริยาเลิศศักดิ์ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย ศ.นพ. ปิยะทัศน์  ทัศนาวิวรรธ รศ. นพ. ภพ  โกศลารักษ์ และ ภญ. ธนิษฐา  อุดมพาณิชย์ โดยคณะผู้ศึกษาดูงานเข้ารับฟังการบรรยาย ดูงานห้องเภสัชกรรม และหน่วยวิจัยทางคลินิก ทั้งนี้ทางคณะศึกษาดูงานจะได้นำการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไปจัดตั้งสถานบริหารจัดการและพัฒนางานวิจัยทางลินิค ให้เป็นหน่วยรองรับงานวิจัยทางคลินิคของนักวิจัย คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตลอดจนนักวิจัยที่จะมีขึ้นในอนาคต ณ อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ วันที่ 2 เมษายน 2555

…………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริหารวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1236 Views