กิจกรรมวิชาการ.

IMG_3730

ศูนย์วิจัยด้านชีวโมเลกุลและเซลล์วิทยาของโรคติดเชื้อ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดการสัมมนาพิเศษหัวข้อ Imaging Flow Cytometry ณ ห้องประชุม DONALD JEFFREY GIBSON ชั้น 2 อาคาร 1 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมีคุณสวิชญา  พรไพบูลย์สถิต จากบริษัท เมอร์ค จำกัด ประเทศไทย มาเป็นวิทยากรในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเครื่อง Flow Cytometer รุ่นใหม่ ที่มีพัฒนาการในด้านเทคนิคให้สามารถถ่ายภาพเซลล์ที่สนใจ ทำให้สามารถนำไปใช้ในการศึกษาวิจัยได้หลากหลายแขนงมากขึ้น ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักวิจัยของสถาบันฯ และบุคลากร นักศึกษา อาจารย์ จากคณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเข้าร่วมฟังการสัมมนาครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

IMG_3726 IMG_3734IMG_3736IMG_3727 IMG_3728 IMG_3729 S__51732490

…………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1482 Views