กิจกรรมวิชาการ.

งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มช. และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  นำนักศึกษาจาก Hong Kong University of Science & Technology ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนและศึกษาดูงานระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hong Kong University of Science & Technology เข้าเยี่ยมชม หน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมี ดร.ทิพวรรณ  ประภามณฑล นักวิจัยอาวุโส คุณธัญภรณ์  เกิดน้อย หัวหน้าหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พร้อมด้วยคณะนักวิจัย ให้การต้อนรับ พร้อมกับบรรยายผลงานวิจัยและชมห้องปฏิบัติการของหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้เป็นอย่างมาก

………………………………………..

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1190 Views