กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ดร.สุกัญญา  ลินพิศาล หน่วย  Regulatory Compliance Unit (RCU) จัดอบรม SOP เรื่อง “Financial Conflict of Interest in the US PHS Funded  Research” ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร 1 วันที่ 8 มิถุนายน 2555 

…………………………………………………………………………..

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1192 Views