กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ นำโดย ศ. นพ.กิตติพันธุ์  ฤกษ์เกษม หัวหน้าศูนย์ฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้บริการวิชาการเรื่อง “การเพิ่มศักยภาพกลุ่มแม่บ้านผู้บริการจัดเลี้ยงอาหารด้วยพืชผักปลอดภัยต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านป่าไผ่” ณ เทศบาลตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559 โดยการบริการวิชาการในครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมเพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจะได้มีการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง 50 โครงการ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือนตุลาคม 2560 เลยทีเดียว

โดยโครงการในชุมชนบ้านป่าไผ่ครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมตรวจระดับสารเคมีในตัวอย่างเลือด การวัดค่าดัชนีมวลกาย (Body Mass Index: BMI) การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การคัดกรองความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันในเลือด และให้บริการวัดความหนาของหลอดเลือดแก่ผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าว การให้ความรู้เรื่องหมอกควันและผลกระทบที่เกิดขึ้น และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาปลูกผักกินเองเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ให้แก่อาสาสมัครในตำบลแม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จำนวน 120 คน ซึ่งผลการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ก็ทำให้ชาวบ้านได้ตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของคนในชุมชน ตลอดจนสามารถหาวิธีการเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงโดยไม่ต้องไปพึ่งหมอถึงโรงพยาบาลอีกด้วย

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA cof cof OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA cof cof

IMG_5866

โลโก้ไทย

“50 ปี สถาบันฯ ก้าวไกล วิจัยสุขภาพก้าวหน้า พัฒนามาตรฐานสู่สากล”

……………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1819 Views