กิจกรรมฉลอง 50 ปี, กิจกรรมวิชาการ.

พยาเม็งราย

ดร.ธัญภรณ์ เกิดน้อย และดร.สุรัตน์ หงษ์สิบสอง พร้อมทีมงาน ได้จัดกิจกกรรม  ตรวจระดับสารเคมีในร่างกาย และให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร และบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรม ในการศึกษาพัฒนาแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟตในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนด้วยกระบวนวิจัยแบบมีส่วนร่วม ณ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่1  ในวันที่ 31มกราคม- 4กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.ลงทะเบียน 2.ชั่งนำหนัก วัดส่วนสูง 3.วัดความดัน 4.เจาะเลือด 5.ถามแบบสอบถาม 6.ถามแบบสอบถาม 7.ตรวจ -ส่งแบบสอบถาม

…………………………………………………………………….

ข่าวโดย หน่วยประชาสัมพันธ์  และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1732 Views