กิจกรรมวิชาการ.

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 8 วิถีวิจัย: วิถีสู่อนาคต วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการนำกิจกรรมชุดความรู้ “เท่าทันสารเสพติด” จากศูนย์วิจัยด้านสารเสพติด ซึ่งเน้นการเล่นเกมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เรื่องอันตรายของสารเสพติด รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบำบัดรักษาผู้ที่ติดยาเสพติดด้วย

นอกจากนี้ยังมีส่วนของการให้ความรู้เรื่องไส้อั่ว จากหน่วยวิจัยโภชนาการ ความรู้เรื่องมลพิษทางอากาศ จากหน่วยวิจัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์ และความรู้เกี่ยวกับการกินยาต้านไวรัสเอชไอวีอีกด้วย

……………………………………………

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1313 Views