กิจกรรมวิชาการ.

ทีมวิจัยสารเสพติด (แก๊งค์ซ่า) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคมกว่า 16 องค์กร ร่วมกันจัดกิจกรรม วันเอดส์โลก Getting to Zero หรือเอดส์ลดให้เหลือศูนย์ได้ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเอดส์ได้รู้เท่าทัน และรู้จักป้องกันตัวเองก่อนจะติดโรคร้าย ทั้งนี้สารเสพติดต่าง ๆ ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีส่วนกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคเอดส์ได้ แก๊งค์ซ่าจึงได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้แก่เหล่าวัยรุ่น สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ซึ่งก็ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งความสนุก และความรู้ไปพร้อม ๆ กัน

……………………………………………………….

หน่วยประชาสัมพันธ์ และบริการวิชาการ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Post 1343 Views